Cesja kredytu hipotecznego – jak przepisać kredyt na inną osobę?

Kredyt hipoteczny zaciąga się zwykle w sytuacjach, gdy nie stać nas na wniesienie całości opłaty za kupowaną nieruchomość. W przeważającej większości wypadków decyzję tego typu podejmują małżonkowie, ponieważ dwie osoby mają większe szanse na uzyskanie zgody banku na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Zdarza się jednak, że po jakimś czasie para bierze rozwód, a kredyt zaciągnięty na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat pozostaje. Istnieje kilka możliwości rozwiązania takiego problemu – jedną z nich jest przeniesienie kredytu hipotecznego, którego można dokonać na różnych warunkach. Cesja kredytu jest również dokonywana w innych okolicznościach: gdy chcemy przepisać mieszkanie z obciążoną hipoteką w ramach darowizny lub sprzedać nieruchomość i kupić inną, również finansując zakup kredytem hipotecznym. Poniżej przedstawiamy krótki opis prawidłowego postępowania w każdym z wymienionych przypadków.

Cesja kredytu hipotecznego – podstawowe informacje

Przepisanie kredytu hipotecznego na jedną osobę jest najbardziej intuicyjnym rozwiązaniem w przypadku rozstania małżonków, którzy wspólnie zaciągnęli takie zobowiązanie. Rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej, jednak nie sprawia, że długi ulegają podziałowi. Częstą praktyką w takich przypadkach jest przepisanie kredytu na jedną ze stron (tę, która chce zatrzymać nieruchomość), a tym samym zwolnienie drugiej strony ze wszelkich związanych z tą nieruchomością zobowiązań wobec banku.

Aby przepisać kredyt hipoteczny na jedną z osób, które go zaciągnęły, należy przejść następującą drogę formalną:

  1. Ustalenie przez współkredytobiorców, na kogo będzie dokonana cesja kredytu hipotecznego.
  2. Uzyskanie zgody banku na przejęcie kredytu hipotecznego przez jednego z dotychczasowych współkredytobiorców.
  3. Uzyskanie pozytywnej analizy zdolności kredytowej osoby, która ma zostać wyłącznym kredytobiorcą.
  4. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Jeżeli osoba, która ma zostać wyłącznym kredytobiorcą, nie uzyska pozytywnej analizy zdolności kredytowej, istnieje kilka możliwości zmiany decyzji banku w tej sprawie. Jedną z nich jest nadpłacenie kredytu hipotecznego do poziomu, który umożliwi kredytobiorcy jego samodzielną spłatę. Druga możliwość to dołączenie innego współkredytobiorcy (np. rodzica lub innego członka rodziny) lub uzyskanie poręczenia kredytu przez inną osobę. Możliwe jest także ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki innej nieruchomości lub refinansowanie kredytu i podpisanie nowej umowy na innych zasadach. Warto dodać, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego często wiąże się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia szkody, to właśnie bank jest uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie. Warunek ten nie ulega zmianie w sytuacji, gdy lokal z obciążoną hipoteką zmienia swojego właściciela.

Cesja kredytu hipotecznego na inną osobę

Przepisanie kredytu na inną osobę zdarza się w sytuacjach, gdy dochodzi do sprzedaży mieszkania z obciążoną hipoteką. Osoby sprzedające są zobowiązane do dostarczenia kupującym zaświadczenia o wysokości długu oraz dokumentów, które potwierdzają, że nieruchomość została wcześniej przez nich nabyta.

W sytuacji, kiedy dochodzi do przepisania mieszkania z kredytem w ramach darowizny, możliwe są dwa scenariusze. Możemy przekazać darowiznę (najczęściej swojemu dziecku lub innemu członkowi rodziny), jednocześnie zobowiązując się do dalszego spłacania rat kredytu. Jeżeli przestaniemy to robić przed uiszczeniem pełnej kwoty, bank będzie miał prawo do egzekwowania należności przez zajmowanie naszego majątku. Egzekucji nie będzie natomiast podlegał majątek nowego właściciela mieszkania. Druga opcja to cesja kredytu hipotecznego zaciągniętego pod nieruchomość, która jest przedmiotem darowizny. W takich wypadkach osoba obdarowana zostaje obciążona wszelkimi zobowiązaniami, jakie dotyczą danego mieszkania, domu czy posesji. Cesja kredytu wynikająca z przepisania hipoteki jest możliwa po uzyskaniu pozytywnej decyzji banku po analizie zdolności kredytowej przyszłego właściciela nieruchomości.

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość

Istnieje również możliwość przepisania kredytu hipotecznego na inną nieruchomość. Warunkiem takiej operacji jest zwykle to, aby nowa nieruchomość posiadała zbliżoną lub większą wartość niż stara. Tego typu sytuacje wynikają zazwyczaj z chęci sprzedaży mieszkania z powodu przeprowadzki do innego miasta lub konieczności przeniesienia się do na inny metraż (np. gdy spodziewamy się, że nasza rodzina wkrótce się powiększy).  

Aby dokonać cesji kredytu hipotecznego na inną nieruchomość, należy złożyć do banku odpowiedni wniosek. Decyzja jest zwykle wydawana na podstawie ponownego oszacowania naszej zdolności kredytowej oraz ustalenia wartości mieszkania, które chcemy nabyć, finansując ten zakup kredytem hipotecznym. Inne warunki, jakie należy spełnić, są ustalane indywidualnie przez dany bank. Zazwyczaj pojawia się wymóg, aby kupowana nieruchomość nie była już obciążona kredytem hipotecznym ani innymi zobowiązaniami. Do wniosku o cesję kredytu hipotecznego należy też dołączyć dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości, jej wycenę i odpis z księgi wieczystej. Często wymagane jest także załączenie przedwstępnej umowy kupna/sprzedaży lokalu.